Skoleoppgave: Blåhval og reinsdyr

Elin er kommet til Sør-Georgia. Denne øyen har en spesiell plass i Norgeshistorien. Her følger litt historie, noen data om bestanden av blåhval og reinsdyr, og en oppgave som passer for ungdomsskoleklasser.

Grytviken

I Grytviken på Sør-Georgia ble det i 1904 tallet etablert et norsk samfunn, basert på hvalfangsten i Sørishavet. Rederier i Norge sendte fansgtfartøy og hvalkokerier sørover for å fangste på den store bestanden av blåhval. I Grytviken ble det en hel bygd med egen kirke. Hvalfangerne brakte med seg et lite antall reinsdyr, som ble satt ut som vilt. Etter 1965 har det ikke vært virksomhet knyttet til hvalfangst på Sør-Georgia.

Hvalfangst har vært viktig i Norge i århundrer. Bilde fra Hvalsalen på Naturhistorisk museum i Bergen.

Hvalfangsten

Hvalfangsten foregikk slik: Hvalbåten søkte opp hval, som ble harpunert i det den kom opp for å puste, ‘hvalblåst’. Det avlivete dyret ble tatt opp av hvalkokeriet, en større bår med flensedekk og tanker. Hvalen ble flådd (flenset) og partert på dekk, kjøtt og spekk ble lagret i tankene.

Bestanden av hval har gått nedover

Før den stortilte fangsten var det kanskje 200.000 blåhval i Sørishavet. Etter fredningen midt på 1960-tallet var det bare ‘få tusen’ igjen. I 1997/98 ble det antatt at det var 2300 individ, og en vekstrate på 8,2%.(Kilde: Den internasjonale hvalfangstkommisjonen, IWC)

Reinsdyrbestanden vet vi dette om:

Det ble satt ut 10 dyr i 2011, 3 bukker og 7 simler. Dyrene ble satt ut på Barff-halvøya.

I 1911/12 ble det satt ut 5 dyr på Busen-halvøya

I 1925 ble det satt ut 7 dyr, 3 bukker og 4 simler, i Husviken.

I nyere tid har Norge tatt ansvar for reinpopulasjonen på Sør-Georgia, sammen med Storbritannia. Arten hører ikke naturlig til der, og bestanden var ute av kontroll. Statens naturoppsyn har fått oppgaven med å redusere antallet rein.

I januar 2013 ble det skutt 3496 dyr, 1941 på Busen-halvøya og 1555 på halvøya Barff. Bestanden ble da, ved årskiftet 2012/13, beregnet til 4500 – 5000 dyr.

I 2014/15-sesongen ble det så skutt 3140, og i 2015 45 dyr på Barff. På Busen ble det avlivet 9 dyr senere enn 2013.

Etter at skytterne var reist, oppdaget britene 3 dyr på Barff, som de avlivet.

(kilder: Statens naturoppsyn, ‘report 2012-1’, og  Miljødirektoratets nettside 23.05.2013)

Reinflokk på beite ved Hallingskarvet i Norge 2016

Oppgave

Kan dere sette opp diagrammer for utviklingen av de to bestandene.

Skriv en forklaring av metoden dere bruker, altså hvordan diagrammet er bygget opp; hva har dere på x-aksen og på y-aksen, hvilke punkter har dere og hvordan drar dere linjen mellom.

Diskusjon

Skriv også en diskusjon, en vurdering av diagrammet dere har laget. Diskuter svakhet og styrke med fremstillingen, hva diagrammet viser og hva som ikke kommer frem.

Skriv til slutt i diskusjonen hvilke data dere mangler, eller gjerne skulle hatt, for å være mer nøyaktige i fremstillingen.

Analyse

Skriv også et avsnitt med analyse av hva som kan være årsaken til den utviklingen diagrammene viser. Tenk gjerne på hvordan det vil gå fremover, med forskjellige forutsetninger for utviklingen frem mot år 2100.

Les mer og finn flere data her:

Naturoppsynets rapport fra 2012

Miljødirektoratets nyhetsside om reinsdyrjakten

Naturoppsynets nyhetsside om planene for reinjakt

Status for blåhvalbestanden, og estimat for 1997/98